Рахуємо відпускні – 2021

988766690Продовжуємо тему розрахунку відпускних у 2021 році.

КРОК 1: Визначення середньоденного заробітку

Відповідно до п. 7 Порядку №100 нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів (за винятком святкових і неробочих днів).

Відобразимо вищезазначене у формулі:

Сзп = ЗП : (Д к – Дс – Дпп),

ДеСзп – середньоденна зарплата для розрахунку відпускних;

ЗП – загальна сума заробітної плати, що нарахована у розрахунковому періоді;

Дк – кількість днів календарних у розрахунковому періоді;

Дс – кількість днів святкових у розрахунковому періоді;

Дпп – кількість днів протягом яких працівник не працював з поважних причини і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково.

КРОК2: Визначення суми відпускних

Для визначення суми відпускних середньоденний заробіток множимо на число календарних днів відпустки. 

Нюанси врахування премій під час розрахунку середньої заробітної плати

Якщо в розрахунковому періоді працівник отримував премії, треба враховувати два нюанси:

Суми нарахованої зарплати враховуємо у тому місяці, за який вони нараховані!

Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або триваліший період, при обчисленні середньої зарплати враховуються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані.

Частина визначається діленням суми нарахованих премій (інших виплат) на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця що належить до розрахункового періоду. Це правило поширюється і на винагороду за підсумками роботи за рік.

Вплив річної винагороди на розрахунок відпускних у 2021 році

Місяць

Зарплатапрацівника за місяць

Винагорода

ВДр.п.– відпрацьовані дні працівником у періоді, за який нарахована премія

ПРчаст.

Відпускні

           

Як порахувати відпускні, виходячи з розміру окладу або мінімальної зарплати?

Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Тобто, якщо розмір тарифної ставки, посадового (місячного) окладу працівника встановлено, наприклад, на рівні розміру прожиткового мінімуму, який є нижчим розміру мінімальної заробітної плати, то розрахунок середньої заробітної плати проводитиметься виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, але з урахуванням умов укладеного трудового договору.

При цьому розмір тарифної ставки, посадового (місячного) окладу працівника необхідно порівнювати з розміром мінімальної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості.

Виплати, які не беруться до розрахунку середньої зарплати для відпускних, наводимо у таблиці.

 

 Перелік виплат, що не враховуються до середнього заробітку

1

виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру),що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

2

одноразові виплати (компенсація за  невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

3

компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

4

премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

5

грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

6

пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

7

літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

8

вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

9

дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

10

виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

11

вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

12

заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

13

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

14

доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

15

компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

16

заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

17

винагороди державним виконавцям;

18

простій, оплачений з розрахунку 2/3 окладу (тарифної ставки)

З офіційних джерел