Порядок затвердження та внесення змін до штатного розпису закладу, установи, організації

21052019Штатний розпис — це документ, який встановлює для закладу, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників.

Міністерством праці та соціальної політики України у листі від 27.06.2007 № 162/06/187-07 визначено, що з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення та оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємствах, у закладах, установах, організаціях, а також фізичними особами – підприємцями є обов’язковим.

Типова форма штатного розпису затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 та є обов’язковою для закладів, установ, організацій бюджетної сфери. Заклади, установи, організації інших форм власності та господарювання використовують типову форму штатного розпису як зразок під час власного кадрового та бухгалтерського обліку працівників.

Обов’язковим у штатному розписі є зазначення назви посад, чисельності персоналу та окладів по кожній посаді.

Згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій та посад, зазначених у національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій), який призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання.

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство (заклад, установа, організація) самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та штатний розпис.

Штатний розпис, як правило, запроваджується з початку календарного року та діє протягом усього цього року. Обмеження відносно терміну затвердження штатного розпису є лише для бюджетних установ. В інших закладах, установах, організаціях періодичність затвердження штатного розпису законодавством не визначена.

Підставами для перегляду та внесення відповідних змін до штатного розпису можуть бути, зокрема: зміна структури закладу, установи, організації або перейменування структурних підрозділів, введення (виведення) штатних одиниць, зміна розміру посадових окладів (тарифних ставок), назви посад, розрядів, категорій тощо.

Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2018 № 511 внесені зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, згідно з якими Порядок та форми звітності викладено у новій редакції. У таблиці 5 форми № Д4 додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник, або виконувану ним роботу, а саме: професійна назва роботи, код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), код класифікатора професій (код КП), назва посади. Зазначена інформація обирається з покажчика професійних назв робіт у Класифікаторі професій.

Недотримання вимог щодо визначення найменування посади (професії) відповідно до вимог Класифікатора професій у подальшому може позбавити працівника деяких пільг та гарантій, зокрема: права на скорочений робочий день, додаткову відпустку, отримання доплат і надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), пільгове пенсійне забезпечення тощо.

Враховуючи викладене, розроблення та перегляд штатного розпису мають здійснюватися з урахуванням вимог Класифікатора професій, а найменування посад та професій мають відповідати назвам, визначеним у Класифікаторі професій.

Варто зазначити!

Згідно з частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю України зміна найменування посади працівника є зміною істотних умов праці, про яку роботодавець має повідомити його не пізніше ніж за два місяці.

Дємєнтьєва Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.