Створено Національне агентство кваліфікацій та затверджено його статут

10122018Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про освіту» Кабінет Міністрів України постановою від 5 грудня 2018 року № 1029 утворив Національне агентство кваліфікацій та затвердив його статут.

Національне агентство кваліфікацій (далі — Агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій.

Агентство є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою.

Агентство формується на паритетних засадах з представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні з урахуванням принципу гендерного балансу.

Повне найменування Агентства:

українською мовою — Національне агентство кваліфікацій;

англійською мовою — National Qualifications Agency.

МісцезнаходженняАгентства:

Україна,03150,м. Київ,вулАнтоновича, буд. 180.

Повноваження Агентства:

–  бере участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій;

–  забезпечує взаємодію, координацію та підвищення ефективності діяльності заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій;

–  супроводжує запровадження Національної рамки кваліфікацій з додержанням вимог Закону України «Про освіту»;

–  здійснює міжнародне співробітництво у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;

–  координує оцінювання ефективності державної політики у сфері кваліфікацій;

–  забезпечує прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;

–  здійснює супроводження інформаційного забезпечення Національної системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій;

–  створює і веде Реєстр кваліфікацій;

–  готує проект порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів і подає його Кабінетові Міністрів України для затвердження;

–  реєструє професійні стандарти та забезпечує відкритий доступ до стандартів;

–  координує розроблення професійних стандартів;

–  бере участь у розробленні стандартів освіти;

–  здійснює акредитацію кваліфікаційних центрів;

–  розробляє критерії та процедури визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах;

–  формує вимоги до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформального та інформального навчання;

–  взаємодіє з органами та установами забезпечення якості освіти;

–  здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Згідно із Статутом Національного агентства кваліфікацій до його складу входить 12 членів, з яких:

–  по два представники від Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства економічного розвитку України;

–  по три представники від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

З метою забезпечення здійснення своїх повноважень Агентство має право утворювати робочі органи — комітети.

Комітети можуть утворюватися на постійній основі або як тимчасові — на певний строк.

До складу комітету обов’язково входять не менше двох членів Агентства.

Управління діяльністю та організацію роботи Агентства здійснює Голова Агентства, а у разі його відсутності — один із заступників Голови Агентства у межах повноважень, визначених Статутом Агентства.

Голова Агентства та його заступники працюють на постійній основі.

Строк повноважень Голови Агентства та його заступників становить три роки.

Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Агентства та його комітетів здійснює секретаріат Агентства.

Положення про секретаріат Агентства, його структура і штатний розпис затверджуються рішенням Агентства.

Гранична чисельність працівників секретаріату Агентства — 62 особи.

Секретаріат Агентства очолює його керівник.

Керівник секретаріату Агентства має одного заступника.

Керівник секретаріату Агентства та його заступник призначаються на посаду Головою Агентства за погодженням з Агентством.

Керівник секретаріату Агентства та його заступник підзвітні та підконтрольні Агентству.

Фінансування діяльності Агентства здійснюється за рахунок:

–  коштів державного бюджету;

–  грантів та іншої міжнародної донорської допомоги;

–  коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

Дємєнтьєва Ю. В.

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.