Колективний договір як інструмент мотивації профспілкового членства

IMG 67701401308 Законодавство України передбачає повноваження профспілкових організацій, які можуть бути реалізовані в колективному договорі у вигляді переваг працівникам, що входять до Профспілки.

  Пропонуємо орієнтовний перелік норм, які необхідно включити до колективного договору закладу освіти:

До розділу «Загальні положення»

-      зміни, що випливають із змін чинного законодавства, галузевої та обласної Угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії тільки після переговорів сторін у такому порядку :

-     одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення змін до колективних договорів;

-       у семиденний строк сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

-        після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол;

-       профспілкові комітети, закладів освіти забезпечуються текстами колективних договорів ( змін та доповнень) у двотижневий термін з дня її реєстрації;

-     Керівник закладу освіти визнає Профспілковий комітет єдиним   повноважним представником усіх працівників у колективних переговорах;

-     Профспілковий комітет зобов'язується сприяти ефективній роботі пра­цівників властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реаліза­цію спільних з керівником цілей та необхідність підвищення якості й результа­тивності праці.

-       Положення Колективного договору поширюються на всіх працівників закладу освіти.   Окремі положення поширюються лише на членів Профспілки.

До терміну дії колективних договорів

-         Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов’язань колективних договорів не рідше одного разу на рік.

До розділів Зайнятість. Регулювання виробничих, трудових відносин. Оплата праці та відпочинку:

-         Погоджувати з виборними органами профспілки умови оплати праці. Інформувати працівників при кожній виплаті заробітної плати про її загальну суму з повідомленнями щодо видів виплат, розмірів, підстав для здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають до виплати

( ст. 110 КЗпП України).

-      Забезпечувати захист виключно членів Профспілки від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи керівника, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, врахування трудових досягнень, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

До розділу : « Гарантії діяльності профспілкової організації »

Керівник зобов’язується :

-       Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом даного колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально – економічних інтересів працівників;

-        Створити умови діяльності профспілкового комітету, а саме: безоплатного надання приміщення для роботи виборного профспілкового органу з необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною. (в.т.ч. електронна пошта, Інтернет). Законодавчі підстави: Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»/ст.42/ , Кодекс законів про працю України / ст.249/;

     -     Голові й членам профспілкового комітету, незвільненим від основної роботи, надавати вільний від роботи час (не менше двох годин на тиждень) із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов'язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і переговорах, роботі виборних профспілкових органів, зокрема вищих.

         Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників за рахунок фонду оплати праці закладу освіти.

-         Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

( Соціально – економічний та правовий відділ обласного комітету Профспілки)

З офіційних джерел