Соціально-економічний напрямок

Чи правомірно примусове переведення працівників на одержання заробітної плати через банківські пластикові картки?

    Правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудових договорів визначаються Законом України «Про оплату праці».                                                                                                     

Детальніше...

ГАРАНТІЇ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ДО РОБОТИ У ВИХІДНІ ДНІ

Відповідно до ст. 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і лише у виняткових випадках, а саме:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) керівника і тільки з дозволу профспілкового комітету навчального закладу. Міністерство соціальної політики України в листі від 13.04.2012 р. №123/13/133-12 "Про роботу у вихідні дні" зазначає, що залучення працівників до роботи у вихідні дні допускається лише у випадках, встановлених у частині другій статті 71 КЗпП. При цьому, залучення до роботи у вихідний день у зв'язку з виробничою необхідністю чинним законодавством не передбачене.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Відповідно до статті 107 КЗпП робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі:

1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

При визначенні годинної тарифної ставки для оплати фактично відпрацьованих годин у святкові, неробочі дні для працівників, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, необхідно місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника).

Діяльність та оплата праці класного керівника загальноосвітнього навчального закладу

Класним керівником може бути педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту. Діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу регулюється Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року.

Детальніше...

Щодо доплати педагогічному працівнику за перевірку письмових робіт (зошитів)

Одним із видів додаткової оплати праці педагогічних працівників є доплата за перевірку письмових робіт ( зошитів).                                                                      

Детальніше...

Порядок переведення працівника на іншу роботу

Статтею 32 КЗпП України встановлено, що переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію допускається тільки за згодою працівника.                                                                      

Детальніше...

Більше статей...

З офіційних джерел